VEJLEDNINGER

VIGTIGT: Vær opmærksom på, at der må være max 1 forælder med på OP-dagen, og 1 forælder som venter udenfor eller i bilen, medmindre andet er aftalt på forhånd med personalet i klinikken. 

 

Indlæggelse af øredræn
Ved denne operation, som foregår i helbedøvelse, lægges der et lille plasticrør i trommehinden. Dræn lægges, hvis der i en længere periode har været væske i mellemøret og barnet er påvirket af smerter/dårlig nattesøvn , dårlig hørelse/forsinket sproglig udvikling eller gentagne mellemørebetændelser.

Barnet vil efter operationen oftest være hurtig frisk. Der kan dog være lidt feber, typisk hos mindre børn, og også komme lidt slim og blod fra ørerne. Efter operationen kan der være behov for smertestillende.

Barnet vil hurtigt kunne få noget at drikke og spise. Det er vigtigt at starte lidt forsigtigt med et par mundfulde for at se, om barnet kan holde det i sig.

 

Fjernelse af børnepolypper
Ved denne operation, som foregår i helbedøvelse, fjernes en pudeformet fortykkelse i næsesvælget. Fortykkelsen kaldes på lægesprog adenoide vegetationer og findes hos alle børn i større eller mindre grad. Hos nogle børn giver de problemer i form af hyppige eller vedvarende forkølelser, stoppet næse og snorken samt tendens til vedvarende væske i ørerne.

Efter operationen kan der komme lidt blod fra næse og mund.  Der kan det første døgn komme lidt blodtilblandet slim fra næse og mund. Hvis barnet bløder mere eller får opkastning med frisk blod skal I kontakte klinikken.

For at mindske blødningsrisiko anbefales, at barnet tager det med ro de første dage. Maden skal være blød og kølig. Is er godt både for at lindre smerte og  nedsætte blødningsrisiko.

 

Helbedøvelse/ narkose
Før bedøvelse skal du/dit barn faste indtil 6 timer før narkose. 

Indtil 2 timer før må man drikke saft eller vand, men ikke juice eller mælkeprodukter.

Smertestillende medicin må tages med et par spiseskefulde vand

 

Fasteregler
Børn og voksne:

Faste 6 timer for mad og mælkeprodukter , 2 timer for tynde væsker (gælder IKKE juice med frugtkød og modermælkserstatning)

Modermælk er at betragte som tynd, vandig væske, må ammes senest 4 timer før indgrebet.

For alle gælder, at det anbefales, at der indtages sukkerholdig væske 2 timer før bedøvelsen. Det giver en bedre opvågningsfase med mindre kvalme og bedre almentilstand.

På selve operationsdagen vil du (og dit barn) blive hentet af narkoselægen/- sygeplejersken i venteværelset. Selve bedøvelsen indledes for børns vedkommende med lattergas og bedøvegas på maske. For større børn og voksne (samt børn der ikke kan tolerere masken) indledes med sovemedicin i en lille plastickateter i en blodåre i hånden.

Efter bedøvelsen og operationen bringes patienten til et opvågningsrum, hvor pårørende kan være sammen med patienten, indtil man er klar til at tage hjem. I opvågningsfasen kan specielt børn være urolige og irritable pga restbedøvelsen.

Børn skal være ledsaget af 1 voksen i klinikken og derudover 1 voksen(der afventer i bilen, udenfor eller andet) der kan hjælpe ift. turen hjem fra klinikken.

Voksne af 1 voksen ledsager.

 

 

Behandling med nasalsteroid

Hvis du er sat i behandling med næsespray med binyrebarkhormon

Denne næse spray kan bruges ved:

Allergisk betinget næse- og bihuleproblem. Sæsonbetinget eller hele året

Ikke-allergisk betinget næse- og bihuleproblem- ofte hele året

Næsepolypper- ofte hele året

Akut bihulebetændelse          

Denne form for næsespray er ikke vanedannende og du bliver ikke afhængig af den.

Det er vigtigt, at du tager din næsespray hver dag og fortsætter til den planlagte kontrol.

Virkning forventes først efter minimum 2 ugers brug.

Der kan som ved alle andre former for medicin optræde bivirkninger. Det er relativt sjældent og stort set kun lokale bivirkninger som skorper, tørhed og let blodigt næseflåd.

Ved bivirkninger anbefales:

Saltvandsskylning af næsen. (Saltvandsnæsespray kan købes på apotek, eller man kan selv lave saltvandsopløsning: ½ l kogt vand med 1 tsk fint salt- afkøles før brug).

Vaseline eller næseoliespray kan hjælpe på både skorper og næseblødning.

 

Ved bivirkninger, som ikke afhjælpes med saltvandsskylning, vaseline og næseoliespray, bør du kontakte klinikken.

Der aftales kontrol. Første år 2 gange om året og herefter 1 gang om året. Hvis du ikke bruger næsespray fast, er der ikke behov for fast aftale om kontrol.

 

 

 

 

 

Privatlivspolitik for patienter hos speciallæge Susanne Haug i øre-, næse- og halssygdomme

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler Ørelæge Susanne Haug en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan klinikken, Ørelæge Susanne Haug behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Klinikken, Ørelæge Susanne Haug indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

 

Almindelige kategorier af personoplysninger:

- Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

- Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder,   scanningsvarmv.), etnisk oprindelse samt hvis relevant for behandlingen- religiøse       forhold.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig

- Udarbejdelse af lægeerklæringer

- Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

- Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse,    

   Sygehuslaboratorier m.fl.

- Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

- Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

- Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

- Afregningsformål

- Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s   

Databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig  lovgivning, f.eks.

  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning afoverbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

- Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb

- Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

- Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces).

- Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil      

   henvisningen er sendt.

- Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.

- Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling, videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

- Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren.

- Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

- Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse

tilfælde det henvisende sygehus.

- I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber efter samtykke fra dig.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

- Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af     Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

- Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

- Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives

efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.

- Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.

- Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til

regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og

Sundhedsloven.

- Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i     Sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

- Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

- Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.

- Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

- Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

- Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter  reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandler, som opbevarer

dem på vegne af og efter instruks fra mig/os. Vores databehandler er p.t.: EG Clinea.

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til, at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os 

 

Susanne Haug

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme

Borgvold 14A

7100 Vejle

Tlf. 75823260

 

LINK: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning/

 

Her kan du læse vores cookiepolitik